Vieme správne triediť odpad?

Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie. Recyklovanie je dnes “in” a preto má väčšina z nás doma pekné farebné nádoby na separovanie odpadu. Niekto separuje len sklo, noviny a PET fľaše a niekto rozoberie aj obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko zrecykloval osobitne. Štatistiky však hovoria jasne. Slováci triedia málo. Ak by sme vysypali na zem priemernú nádobu na zmesový komunálny odpad a ručne všetko dotriedili, tak by na skládku poputovali iba 4%. Všetko ostatné by ešte mohlo byť nejakým spôsobom zhodnotené a zrecyklované.
 
Zdroj: www.incien.sk
 
Opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny sa šetria primárne prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd pri ich spracovaní a tiež spotreba energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie. A samozrejme znižujeme aj množstvo odpadu ukladaného na skládku.
Recykláciou 100 ton papiera sa ušetrí 1 hektár 100-ročného lesa a recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy. To už stojí za námahu. Taktiež oproti výrobe z primárnych zdrojov sa vďaka recyklácii šetrí aj veľké množstvo energie. Pri skle je to 25%, pri papieri 70%, pri kovoch 74%, pri hliníku 95% a pri plastoch až neuveriteľných 97%.

Slovensko sa zaviazalo, že do roku 2020 zvýši mieru recyklácie zo súčasných 29% na 50%. K tomu sa však musíme všetci spojiť a začať v našich domácnostiach. A ako na to?

Základom je riadiť sa tzv. recyklačnými symbolmi, ktoré sú uvedené na väčšine výrobkov a obalov. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov:

 
Obce a mestá na Slovensku majú povinnosť zabezpečiť separovaný zber skla, papiera, plastov, kovov a bioodpadu. Presný spôsob sa však môže jemne líšiť a preto sa pri vhadzovaní odpadu do jednotlivých kontajnerov treba riadiť všeobecne záväznými nariadeniami danej obce. Vo všeobecnosti sa uplatňuje princíp rozdelenia zberných nádob podľa farieb:
ZELENÁ – Sklo
MODRÁ – Papier, kartón
ŽLTÁ – Plasty (často sa do týchto kontajnerov zbierajú aj kovy a nápojové kartóny, napr. v Bratislave)
ČERVENÁ – Kovy (ak sa nezbierajú spoločne s plastom v žltej nádobe)
ORANŽOVÁ – Tetrapaky (nápojové kartóny)
HNEDÁ – Biologicky rozložiteľný odpad

V Bratislave sa pri rozhodovaní medzi žltým, zeleným, modrým a čiernym kontajnerom môžete riadiť nasledujúcou tabuľkou:

.

Ale povedzme si niečo viac o jednotlivých kategóriách pre zjednodušenie každodenného rozhodovania sa 🙂

SKLO
Sklo patrí medzi najstaršie používané materiály a jeho história siaha 3000 rokov do starého Egypta. Vyrába sa tavením z vysoko kremičitého piesku (sklársky piesok), má inertné vlastnosti a jeho výhodou je prakticky neobmedzený počet cyklov recyklácie (ide o dokonalú recykláciu a teda zo starej fľaše sa dá vyrobiť rovnaká nová fľaša). Sklenené črepy vo výrobe skla nahrádzajú ¼ sklárskeho piesku a znižujú potrebné množstvo energie na roztavenie o 25 %.
Na separáciu skla slúžia kontajnery ZELENEJ FARBY.
 
 
.
PAPIER
Papier je veľmi dobre recyklovateľný, ale pri každom recyklačnom cykle sa jeho vlákna skracujú a tak je možné ho recyklovať maximálne osem krát. Jeho recykláciou šetríme lesy a znižujeme množstvo chemických látok vypúšťaných do ovzdušia pri výrobe.
Na separáciu papiera sa používajú kontajnery MODREJ FARBY.
 
 
.
Na výrobkoch z papiera môžete okrem recyklačného symbolu nájsť aj ďaľšie:
 .
PLASTY
Ich separáciou šetríme primárne zdroje – ropu, a tiež energiu na ťažbu. Nevýhodou je, že recyklácia plastov nie je dokonalá. Z recyklovanej PET fľaše už nikdy nebude PET fľaša. Plast sa podrví na vločky alebo spracuje na vlákna a použije sa ako prímes pri výrobe lavičky či fleecovej bundy. No tu už je skombinovaný s iným materiálom a preto ho už nebude možné opäť recyklovať. Čiže ďalší krok je skládka.
Na separáciu plastov sa používajú kontajnery ŽLTEJ FARBY. Po ich odvoze nasleduje ešte manuálne dotriedenie na triediacej linke, kde sa oddeľujú PET fľaše, hliníkové plechovky, tetrapaky a kov.
 
 
.
KOVY
Kovové obaly sa dajú veľmi efektívne recyklovať. Najčastejšie sa môžete stretnúť s hliníkom (ALU) v podobe plechoviek od nápojov a železom (FE) v podobe konzerv.
Na zber tohto druhu odpadu sa používajú buď samostatné kontajnery ČERVENEJ FARBY, alebo sa zbierajú spoločne s plastom v žltých kontajneroch.
 
 

V Bratislave môžete dokonca klasické kovové konzervy a iný drobný kovový odpad hodiť do zmesového odpadu, keďže v spaľovni sa tento materiál následne vytriedi pomocou silných magnetov. Nie však hliníkové nápojové plechovky – tie patria iba do žltého kontajnera na plast. Navyše podľa najnovších informácií už v bratislavskej spaľovni nefunguje termické zhodnotenie tenkostenného hliníka (alobal, hliníkové obaly z čokolády, viečka od jogurtov a podobne), takže tie môžete momentálne zaniesť iba na zberný dvor 🙁

Nápojové kartóny
Tieto obaly sa označujú ako viacvrstvové kombinované materiály – VKM. Na obale ich označuje recyklačná značka C/PAP, kde C znamená, že ide o kombinovaný materiál a za lomítkom sa uvádza materiál s najvyšším podielom. Ich recyklácia je zložitá, keďže sú zložené z viacerých spojených vrstiev (z vonkajšej strany z papiera, fólie a z vnútornej strany z hliníka). Tieto odpady sa väčšinou nerecyklujú priamo za účelom získania pôvodnej suroviny (jedine papierová časť), ale materiálovo sa zhodnocujú a vyrába sa z nich napr. stavebný materiál. Najznámejším druhom VKM obalu je TetraPak a PurePak.
Nápojové kartóny sa zvyčajne zbierajú spoločne s plastom do žltých kontajnerov (napr. v Bratislave). Stretnúť sa môžete aj s ich zberom do osobitných oranžových kontajnerov, poprípade so zberom spoločne s papierom v modrom kontajneri. V Bratislave sa často stretávam s tým, že ľudia stále nevedia kam hádzať tieto tetrapaky. Značka C/PAP ich zmätie a hodia ich do modrého kontajnera namiesto žltého. Hoci väčšinou je táto info jasne napísaná na samotných kontajneroch. A tak som vytvorila túto jednoduchú grafiku TetrapakINFO, ktorú môžete aj vy nalepiť na “problémový” modrý kontajner vo vašom okolí (v Bratislave!), aby ste už nemuseli z neho loviť tetrapaky a presúvať ich do žltého  😉 
.
.
Aj napriek týmto vedomostiam však občas čelí aj skúsený “recyklátor” dileme. Pokúsila som sa vám spísať všetky informácie, ktoré som za posledné mesiace pozbierala z rôznych zdrojov (najmä z odpovedí recyklačnej spoločnosti OLO a.s. na moje emaily). Takže ktoré chyby robíme pri triedení najčastejšie?
 
 .  
Rolky od toaletného papiera a krabice od vajíčok: Dlho platilo, že tento odpad nepatrí do modrého kontajnera. Túto informáciu ešte stále nájdete aj na mnohých kontajneroch v Bratislave a tiež na stránke OLO. Podľa najnovších informácií od Naturpack sa však konečne situácia zmenila k lepšiemu. Súčasné technológie už umožňujú bezproblémovú recykláciu aj tohoto druhu papiera. Takže smelo hádžte do modrého kontajnera!

Krabica od pizze: patrí do zmesového odpadu alebo do kompostu, keďže ide o silne znečistený papier mastnotou a v kontajneri by mohol začať aj plesnivieť a znehodnotiť všetko okolo. Môžete prípadne hodiť viečko do kontajneru na papier, ak sa pizze nedotýkalo a je čisté.

Zrkadlo: patrí do zmesového odpadu (malé množstvo) alebo na zberný dvor. Nie je to klasické sklo, keďže je zo zadnej strany potiahnuté neoddeliteľnou reflexnou vrstvou.

Termoobal na jedlo: Ak nie je zamastený, tak patrí do žltého kontajneru na plast. V opačnom prípade do zmesového odpadu.

Polystyrén (napr. výstuž z krabice s elektronikou): patrí do žltého kontajneru na plast (malé množstvo) alebo na zberný dvor.

Kelímok na kávu: viečko patrí do žltého kontajneru na plast, samotný kelímok do zmesového odpadu (ide o papier potiahnutý tenkou vrstvou plastu, aby bol vodotesný).

Použitý kuchynský olej: ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft, v niektorých predajniach Kaufland alebo napr. na pravidelných sobotných trhoch v Starej Tržnici v Bratislave. Bratislava začala v druhej polovici roka 2021 osádzať aj špeciálne oranžové koše na olej v kontajnerových stojiskách v Petržalke. Plán je pokračovať a postupne pokryť celé mesto. Kuchynský olej, ktorý skončí po použití vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje čistenie v čističke odpadových vôd. Ak sa takýto olej dostane do prírody, tak má schopnosť znečistiť obrovské množstvo vody (1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody).

Použité papierové vreckovky, kuchynské utierky a servítky: sú znečistené a preto patria do zmesového odpadu alebo do kompostu. Nie je možné ich recyklovať.

Baterky (AA, AAA a pod.): zberné nádoby sa nachádzajú v elektroobchodoch a dokonca aj v mnohých supermarketoch.

Batérie a akumulátory: ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor.

Elektroodpad: drobné elektrospotrebiče, káble a nabíjačky sa dajú odovzdať v elektroobchodoch. Veľké spotrebiče môžete odovzdať predajcovi pri kúpe nového spotrebiča alebo ho odviezť na zberný dvor.

Toner do tlačiarne: ide o nebezpečný odpad a môžete ho odovzdať na recykláciu napríklad v pobočkách FaxCopy.

Vypálené žiarivky: môžete ich odovzdať v elektroobchodoch, obchodoch so svietidlami alebo na zbernom dvore. Ide o elektroodpad, ktorý obsahuje nebezpečné chemikálie.

Odpady z domácej chémie (farby, rozpúšťadlá, lepidlá): ide o nebezpečný odpad, ktorý patrí na zberný dvor.

Lieky: všetky nespotrebované lieky (aj načaté) treba odniesť do lekárne, kde sa ich zodpovedne zbavia. Ak by sa dostali na skládku, tak hrozí únik nebezpečných zložiek do prostredia. Predtým ich však nezabudnite zbaviť krabičiek a príbalových letákov (tie vytrieďte do modrého kontajnera na papier). Klasické blistre z liekov sú však kombináciou plastu a hliníka a preto sa nedajú zrecyklovať – v Bratislave tak patria do zmesového odpadu.

Starý mobil: môžete ho odovzdať v elektroobchodoch alebo u hociktorého mobilného operátora.

Drevo, nábytok: môžete ho odovzdať na zbernom dvore alebo počkať na zvoz veľkorozmerného odpadu vo vašom okolí (obce ho majú povinnosť organizovať minimálne dvakrát ročne).

Drobný stavebný odpad: patrí na zberný dvor.

Pneumatiky: patria do pneuservisu alebo na zberný dvor.

Textil, topánky: ak sú ešte nositeľné, môžete ich predať na internete, vymeniť s kamarátkou alebo darovať na charitu / do azylového domu. Ak ste vyčerpali všetky tieto možnosti, tak ich môžete hodiť do špeciálnych kontajnerov na textil (Ekocharita, Humana). Všetko oblečenie musí byť čisté a uložené v igelitových taškách či vreciach. Topánky vždy zviažte šnúrkami do páru. Ak je oblečenie už nenositeľné, môžete sa inšpirovať na internete a skúsiť z neho niečo vyrobiť. Prípadne ho môžete použiť na handry.

Pokladničné bločky: pozor na bločky z termopapiera. Termopapier nie je vhodný na recykláciu, keďže obsahuje plnidlá, ktoré bránia jeho rozkladaniu. Taktiež obsahuje celú radu nebezpečných chemikálií, ako napr. bisfenol A (BPA) a preto sa neodporúča ani jeho kompostovanie. Patrí teda do zmesového odpadu. A ako spoznáte účtenku z termopapiera? Ak ju dáte na tvrdú podložku, tak do nej viete nechtom urobiť viditeľnú čiaru (podľa typu termopapiera z jednej strany, z druhej alebo aj z oboch strán). Ak niekedy čelíte dileme, tak neváhajte kontaktovať svoju lokálnu spoločnosť na zber a likvidáciu odpadu (napr. v Bratislave OLO a.s.: zakazka@olo.sk).

.
Nezabúdajme však, že recyklácia nie je odpoveďou na súčasný problém sveta s odpadom. Jedinou odpoveďou môže byť len znižovanie vyprodukovaného odpadu – aj toho recyklovaného.
.
Recyklácii zdar! 🙂
.

 


54 thoughts on “Vieme správne triediť odpad?

 1. Zdravím, kam, prosím, patria kuriérske obálky (niekedy je to čisto plast, niekedy je to vystužené bublinkovou fóliou prípadne zvonka papier a vo vnútri bublinková fólia) .. a samozrejme olepené niekoľkými štítkami). Je v poriadku, ak to vyhodím do žltého kontajnera ? Ďakujem

  1. Dobry den, podla najnovsich instrukcii od OZV patria obaly do kontajnera podla prevazujuceho materialu. Cize ak na obalke prevazuje plast, tak patri do zlteho kontajnera. Ale nemajme ruzove okuliare – ak je to kombinovany material (napr. papier a bublinkova folia), tak nebude zrecyklovany, vyuzije sa ako tuhe alternativne palivo. Cize jedina vyhoda je, ze nepojde na skladku.

 2. Dobrý deň,
  prosím Vás, ako správne nakladať s použitými biodegradovateľnými dámskymi hygienickými potrebami (vložky, tampóny)? Môžu ísť do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad? Prosím o radu. Ďakujem!

  1. Dobrý deň, vo všeobecnosti takéto produkty nepatria do hnedých nádob na kuchynský bioodpad a ani do kompostérov. Bohužiaľ väčšina z nich nemá jasnú certifikáciu biodegradovateľnosti a preto zvozová spoločnosť (a ani nikto iný) nevie zistiť a zaručiť, či daný produkt by sa naozaj rozložil v danej kompostárni / bioplynke. Preto tieto produkty momentálne patria do zmesového odpadu.

 3. Perfektné, treba šíriť ďalej. Mal by to mať povinne každý obecný úrad na svojej stránke. Ani na stránke OLO som nenašiel také komplexné a prehľadné informácie. Ďakujem.

  1. Dobry den, plastove obaly a plastove casti kaziet (po rozobrati) mozete hodit do zlteho kontajnera na plasty. CD a DVD nosice hodte do kontajnera na elektroodpad alebo odneste na zberny dvor. Podla mojich info sa vsak tieto nosice v SR bohuzial nerecykluju. Este z nich mozete skusit nieco kreativne vytvorit: podlozky pod pohare, mozaiku a podobne, kludne sa inspirujte na internete.

 4. Dobrý deň, chcem sa opýtať,keď recyklujem plast a mám ho v sáčkoch,ktoré celé zauzlené vyhadzujem do koša na plast, je to v poriadku?Či takéto sáčky netriedia a všetko spália alebo hodia na skládku?Vďaka

  1. Dobrý deň, všetko závisí od zberovej spoločnosti a jej dotrieďovacej linky. Väčšina liniek v SR je manuálna, čiže obsah žltých nádob sa vysype na bežiaci pás, pri ktorom stoja ľudia a manuálne vyberájú odpad vhodný na recykláciu. Ak sa vaše vrece pri prevoze nerozpadne, tak pochybujem, že ho na linke niekto stihne rozuzliť, všetko vysypať a dotriediť. Takže podľa mňa je lepšie nedávať plastový odpad do vriec. Samozrejme iné je to pri klasickom vrecovom zbere odpadu v menších obciach.

 5. Dobrý deň,
  Z pravidla všetko znečistené patrí do zmesového komunálneho odpadu. Chcem sa však opýtať aj na odpad o ktorom radsej nikto nehovorí alebo sa hanbí opýtať. Ďalšou vecou ktorá ma zaujíma je, či sú na obale uvádzané recyklačné označenia obalu alebo vyrobku baleného v tomto spominanom obale. Lebo ak len odpad co potom z vyrobkom ked nam dosluzi? Nie vsade su uvadzane piktogramy a symboly separacie. Zial. Predpokladam však, ze sa to týka len obaloveho materialu, nie samotneho výrobku. Nasledujuce pruklady prosim neberte ako niečo nechutné. Je to spotrebný tovar a prirodzene z neho po pouzitipouzit vznika odpad. A čo potom s nim??
  Uvediem na priklade.: Všade reklamovane a propagované prezervativy. Maju chranit pred pohlavnymi chorobami a jeden nikdy nevie. Nestava sa z neho tym padom potencionalne nebezmecny odpad? Obal je vyrobeny z hlinikovej folie a samotny prezervativ je z kaučuku, latexu, nitrilu alebo ďalších materialov. Po použití sa spravidla zabalia spat do povodneho hlinikoveho obalu a pokial sa nepovaluju po chodnikoch, parkoch tak vacsinov konciap v nadobaxh na kov alebo plast lebo na obale je uvedene “ALU”, alebo to roztriedia samostatne do KOVU a PLASTU. Nakolko to však obsahuje oleje a lubriganty mal by to byt vyhradne komunálny odpad nie? Nikde sa to vsak neuvadza. Ako sa naklada s takýmto odpadom? Predsa len uvadzane pouzite produkty mozu obsahovat biologicke latky, telesne sekrety ci dokonca krv.. Rovnakym problemom su dámske hygienicke vložky a tampony . Po pouziti sa bežne balia opat do povodnych plastovych obalov v ktorych su jednotlivo zabalene. a koncia v plastoch. Lebo su vraj vyrobne ciastocne z plastov. Je mnozstvo ludi trpiacich na DIAbetes (cukrovku) pichaju si inzlulin alebo rozne injekcie z lekarni na predpis. Tiez to prichadza do kontaktu s krvou. Ihla je kovova, telo striekacky je z plastu Toto su take citlivé priklady. Ale pobedzme si na rovinu je to denna realita. Co s tym?Zaujimaju ma názory a postoje k takemuto odpadu. A ako je to s plastovymi a sklenenymi nevratnymi flasami. Nevadi tam papierova alebo plastova etiketa?? Alebo napriklad sklenene flase z kecupov obalene v teplom zmrstitelnej plastovej folii. Mnoho ludi to totiz neriesi a hadze jeenoduxho do skla v celku aj s teplotavnou foliou s reklamnou podtlacou. Je to nezodpobedne aj od samotnych vyrobcov. Zial je to tak nastavene u nas. Vacsina ludi zije z ruky do ust a radsej si preto kupi horcicu v plastovom obale za 0,50€ ako horxicu v skelenenej flasi za 01,80€. Tak potom o com to cele vlastne je? Ceny za odpad sa neustale zvysuju. Ludia aj ked separuju nijak to nepocituju ani na zvyhodnenej cene a zial ani dobry pocit nie je na mieste ked si vever zapnete spravy v TV v ktorych prave bezi reportaz: “oceany su plne plastov a odpadu.” Preco tam koncia kto ich tam uklada a preco? Vsetok odpad by sa mal ukladat do smetnych nadob spravidla ocisteny a mal by sa trda umyt pred vyhodenim. Ale opat sa mina dalsie peniaze domacnosti. Miňa sa voda na čistenie odpadu a naklady na vodu opat len narastaju.. Chcelo by to ovela vyssiu osvetu po skolach, firmach a aj do medii. Ludi je vela, rovnako aj nazorov.. Niekto neseparuje vobec a ospravedlnuje si to vysokou cenou za smeti. “Ked tolko platim, nech si separuju oni..” Dalsi separuju a su sklamaní s toho ze su hodeni do jedneho vreca s tými co neseparuju. A v neposlednom rade su tu ti, co by aj separovali, ale tomu nerozumeju. Co si pamätám v skole sme tomu vela casu mevenovali a neboli vtedy ziadne kose na triedenie odpadu. Len jeden smetiak na vsetko. Casto sa smetne nadoby v mestach a obciach Slovenska lisia farebnostou a su bez popisu o aku smetnu nadobu sa vlastne jedna. Realita je zial ina. Mesta separuju ale mnoho krat len aby sa nepovedalo. Chyba tomu jednotny system. Ked zlta na plasty, tak zlta na plasty ale na celom Slovensku rovnako. Nie kombinovat to s plechovkami a konzervami. Chybaju kompostery po sidliskcach, nadoby na biologicky rozloyitelny odpad.. Vasa stranka je vsak poucna a je jedna z tých, ukazuje smer a snazi sa to naozaj vysvetlit. Takze aj ja dakujem za Vasu snahu a cas ktory ste jej tvorbe venovali. Dakujem za odpoved na moje otazky ktoré urcite pomozu aj dalsim.

  1. Dobry den, rada by som odpovedala na kazducku otazku z Vasho komentara, ale to by vydalo na 30 minutovu diskusiu 🙂 Tak skusim aspon to najdolezitejsie:
   – Recyklacne symboly na obale hovoria o zlozeni obalu, nie o zlozeni vyrobku. Ich uvadzanie dokonca nie je ani povinne.
   – Injekcie (a vsetok zdravotnicky material a stare lieky) sa odovzdavaju v lekarni. Maju zakonnu povinnost to prevziat a dalej s tym nakladat ako s nebezpecnym odpadom.
   – Vlozky, tampony, plienky a prezervativy: toto su vsetko vyrobky zmiesane z niekolkych typov materialov, ktore su neoddelitelne a preto su nerecyklovatelne. Patria do zmesoveho odpadu a koncia na skladke pripadne v spalovni. To iste plati pre obal z prezervativu, ktory je zvacsa kombinaciou plastu a hlinika.
   – Etikety na flasiach: papierove etikety na sklenenych flasiach a klasicke “etiketove pasiky” na PET flasiach su v pohode, netreba ich davat dole, recyklator si s tym poradi. Problem je iba PVC folia, do ktorej sa balia cele PET flase (tzv.rukav, vacsinou na detskych dzusoch) – tu treba odstranit, lebo sucasne technologie to nezvladaju oddelit.
   – Ano, suhlasim, ze nakladanie s odpadom a triedenie (hlavne v mensich obciach) potrebuje este zlepsovat. A vyrazne. A to iste plati aj pre osvetu. Preto povzbudzujem kazdeho, aby vo svojom okoli siril osvetu a necakal na zmenu vzdelavacieho systemu v skolach. A nehanbime sa ani zapojit do veci verejnych – oslovme starostu a poslancov s navrhmi na zlepsenie. Ukazte im pribehy obci ako Košeca, kde sa do toho pustili a uz prvy rok dosiahli nielen vyrazne zlepsenie v miere triedenia, ale usetrili aj peniaze. Veci sa daju menit k lepsiemu, len treba chciet!

  1. dobry den,

   rada by som vam dala do pozornosti že existuju aj deodoranty, ktore su balene v papierovom obale. maju ich rozne slovenske značky. ja som s nini velmi spokojna 🙂

 6. Dobry den,

  chcela by som sa informovat do ktoreho kontajneru mam vyhodit uz nepouzivatelnu obuv? Jedna sa napriklad o cizmy z umelej koze alebo balerinky z textilie alebo zo semisu. Na charitu ich dat uz nemozem, kedze su uz derave. Kontajner na plasty to asi nebude?! Dakujem za odpoved.

  1. Dobry den, nuz ked su uz naozaj neopravitelne a neviete z nich vymysliet ani nic kreativne, tak bohuzial ostava iba zmesovy komunalny odpad. Je to niekolko druhov materialov a neda sa to recyklovat…

  1. Problem je, ze infografika musi byt strucna aby bola zrozumitelna pre kazdeho. Pri polystyrene nie je problem, ze by bol nerecyklovatelny. Problemy su dva: 1/ polystyren musi byt cisty, nesmie byt napr. mastny (takze obaly od jedla, tacky z masa a podobne sa nesmu hadzat medzi plasty) a 2/ polystyrenove vyplne (napr. pri kupe TV ci nabytku) su sice ciste, ale prilis velke a jeden obcan by zaplnil cely kontajner. Takze by sme ho mali zobrat na zberny dvor. A kedze toto su najcastejsie dva typy polystyrenoveho odpadu v domacnostiach, tak je radsej na infografike napisane, ze polystyren nepatri do zltej nadoby…

 7. Dobrý dem,
  viete mi prosim poradiť, kam mam spravne vyhadzovať obal zo syrokremu (syrokrem v črievku) či masla (prave maslo v kocke, nie v tegliku)?
  Taktiež mam dotaz na porcovane čaje, ktorym sa snažim vyhybať, ale predsa sa mi raz za čas vyskytnu v rukach – možem hodiť použite čajove vrecuško do kompostu?
  Inak dakujeme za prehladne spracovanie tejto temy, velmi mi to pomohlo 🙂

  1. Dakujem! Som rada, ze clanok pomohol zorientovat sa 🙂
   Bohuzial obaly z masla a crievko zo syra su kombinovane obaly a navyse aj zamastene, takze su nerecyklovatelne. Patria do zmesoveho odpadu.
   Klasicke cajove vrecusko mozete kludne hodit do kompostu, ale nezabudnite odstranit kovovu spinku ako aj snurku (pochybujem, ze je to cista bavlna). Ale pozor na caje, ktore nie su v papierovom vrecusku (rozne pyramidove a podobne… caj je tu do vrecuska zataveny a nie zabaleny a zospinkovany… uz na dotyk je jasne, ze ide o umelu hmotu a nie papier). Drzim palce pri spravnom triedeni 🙂

 8. Dobrý deň,chcela by som sa spýtať ako treba triediť malé drievka. Napríklad špachtle alebo pokazené drevené štipce kam to hádzať?

  1. Dobrý deň, drobné drevo (neošetrené lakom, moridlom a pod.) je ideálne skompostovať, prípadne spáliť v krbe. Iný typ dreva treba zobrať na zberný dvor alebo v menšom množstve hodiť do zmesového komunálneho odpadu.

 9. Dobrý deň,riešii sa tu jednorazové žiletky,ale kam s klasickými žiletkami?nie je to nebezpečný odpad na hádzanie medzi kovy?

  1. Dobry den, nastastie kovy sa uz nedotrieduju rucne, ale magnetom hned na zaciatku procesu, takze by to nemal byt problem. Ak ale predsalen nechcete hadzat ostru planzetu do kontajnera, tak ju dajte napr. do konzervy a zahnite okraje aby nevypadla.

  1. Vlasy su biologicky material a daju sa kompostovat (v kombinaciami s inymi zlozkami). Ak tuto moznost nemate, tak patria do zmesoveho komunalneho odpadu…

 10. Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť ? Do ktorého kontajneru v BA patria obaly od chipsov (nie priehľadné), čistiacich prostriedkov ako napr.: domestos, clin, savo , pronto, jednorazové žiletky? Ďakujem veľmi pekne za radu.

  1. Dobrý deň, Marek. Obaly z bežných čistiacich prostriedkov patria do žltého kontajnera medzi plasty. Rovnako aj obaly od chipsov (na niektorých aj máte recyklačný symbol PP). Ale úprimne trošku pochybujem, či sú naozaj recyklované, keďže je to dosť zložitý obal… A jednorazové žiletky bohužiaľ patria do zmesového odpadu. Je to kombinovaný materiál (plast, kov a často aj guma), čiže je to nerecyklovateľný výrobok. Ideálne je úplne sa takýmto výrobkom vyhýbať 🙂

   1. Zero Waste Slovakia a napr alobal to je čistý hliník nie je potlačení, alebo obal z mletej kávy to vrecko nie je potlačene až papierový obal je potlačený, alebo čo predávajú 5 litrové čiste šťavy v tom kartóne šťava je v hliníkovom vrecku a to vrecko nie je farbou potlačene až obal je potlačený, ani čistý nepotlačení hliník ani ten ani zadarmo nechceli v zberných surovinách. keď som mu to ukázal v zberných surovinách pozeral sa na mňa že čo som to doniesol, mal som tam viečka z jogurtov, tresky, obaly z kav, polievok, korením, čokolad, chipov…. proste všetky hliníkové obaly povedal že je to odpad.

    1. Tenkostenny hlinik (alobal, viecko z jogurtu a pod.) je bohuzial problemovy a v Bratislave sa momentalne nerecykluje. Recykluje sa iba hrubostenny hlinik (napojove plechovky). Mozete si z toho robit gulicku a hodit to do kontajnerov na kov v Rakusku, ak tam obcas chodite – ale iba cisty tenky hlinik, nie rozne kombinacie s plastom a papierom ako su napr. obaly z korenia ci polievky. A obaly z chipsov su vacsinou cisty plast, aj ked su vnutri strieborne leskle (ak ich pokrcite, tak sa vyrovnaju spat a to by hlinik neurobil)…

 11. DOBRý DEň ! VOLáM SA KATARíNA MOROCHOVIčOVá A PODPORUJEM VáS A DAKUJEM žE SOM SI MOHLA PREFOTIť Váš TEXT A OBRáZOK A VIEM žE STE VELMI MILý PRETO LEBO CHCETE CHRáNIť NAšU PLANéTU A MI SI TO VážIME .

  A ľúBIM VáS !

 12. dobrý deň prosím Vás,ako separujeme obaly z aerosolov-peny na holenie,dezodoranty a podobne,ďakujem za odpoveď,Mária

  1. Kovove obaly z drogerie patria do kontajnera na kovy (ak mate vo vasom meste). V Bratislave ich zbierame spolu s plastami so zltych kontajnerov – nasledne sa este vyberu magnetom na dotriedovacej linke..

 13. Dobry den, skvely detailny clanok. Este som narazila na info ze sa robia akcie ohladne udrzatelnej mody. Da sa tam odovzdat nositelne aj nenositelne oblecenie. Nenositelne sa este moze pouzit napr ako napln do sedaciek. Este som tam nebola, zatial odkladam.

 14. Dobry den, mozno som to v clanku prehliadla, no kam v BA treba triedit pouzite spreje-aerosoly, napr. z laku na vlasy a deodorantov? Zlta nadoba ci cierna? Uz ich nekupujem, no nejake prazdne zostali. Dakujem pekne. 🙂

  1. Ja by som to v Bratislave hodila do žltého kontajnera. Ak sa na dotrieďovacej linke potom rozhodnú, že to nevedia ďalej zrecyklovať, tak to poputuje do spaľovne…

    1. No bavíme sa tu hlavne o prázdnych obaloch, takže tej výbušnej látky je tam už minimum. Obaly z domácich sprejov sa bežne dostávajú do spaľovne a nie je to problém (potvrdili mi to priamo v spaľovni). Raz sa im už poškodil kotol výbuchom, ale vtedy išlo o starú vojenskú muníciu (niekto to vyhodil do kontajnera pri bytovke!).

 15. Dobrý deň, napadli mi ešte veci ktoré nie sú spomenuté v článku: rolky od alobalu a potravinárskej fólie. A kartón, ktorý sa dáva do krabice s elektronikou namiesto polystyrénu (vyzerá ako kartón od vajicok). Patria do zmesového odpadu? Viem že tieto veci nie sú v súlade so Zero waste a už ich nekupujeme, ale čo s nimi pokiaľ ich má ešte niekto doma. Ďakujem, a tiež aj za skvelý blog. Jana

  1. Áno, všetky spomenuté odpady bohužiaľ patria do zmesového odpadu alebo na kompost. Prípadne si z nich môžete niečo vyrobiť – na internete nájdete veľa inšpirácie 🙂

 16. Dobrý deň, len pre doplnenie: teraz je možné recyklovať aj použité zubné kefky. Pre bližšie informácie si vyhľadajte na internete projekt Kolokefka.

 17. Dobrý deň, v separovaní jednorázových plienok nie je nejaký posun? Vždy sme sa snažili triediť odpad a informovať sa o možnosťiach znižujúcich tvorbu odpadu, po narodení dcérky sme však nezareagovali pohotovo a látkove plienky k nám dorazili až o dva mesiace. Počas tých dvoch mesiacov používania sme mali obrovský nárast odpadu, rozložitelnosť jednorázovej plienky (pouzivali sme EKO plienky) tu isto nemusím ani spomínať. Snažíme sa aspoň priateľom a známym odporúčať látkové plienky. Len keby boli zvlášť kontainery na použité plienky.

  1. Áno, toto je téma, ktorá trápi mnohé mamičky. Bohužiaľ som ani ja nezachytila žiadny posun k lepšiemu v oblasti separácie a recyklácie plienok na Slovensku 🙁

 18. Je iformacia ohladom triedenia zeleza, hliniku do zltych kontajnerov aktualna v BA? Podla mojich info, tam nepatria:(. Dakujem

  1. Ano, v Bratislave sa do zlteho kontajnera stale zbiera plast, hlinikove plechovky a tetrapaky. A zelezne plechovky sa stale zbieraju do komunalneho odpadu, kedze v spalovni ich magnetom vyseparuju. Pekny den 🙂

 19. Bola som na exkurzii v spaľovni v Bratislave a síce majú stroj na odseparovanie hliníka zo spáleného odpadu, nepoužívajú ho a plánujú ho predať, lebo sa im to neoplatí. Ja teda viečka z jogurtov, obaly z čokolád a pod. zbieram a otec ich potom odvezie do zberne surovín.

  1. Mila Tatiana, dakujem za informaciu. Mne este v marci pisomne potvrdili z OLO, ze tenkostenny hlinik termicky zhodnocuju v spalovni. Radsej to teda opravim v clanku, aby to nikoho nezmiatlo.

  2. Dobry den Tatiana, viete mi prosim povedat v ktorej zberni surovin v BA beru alobal, viecka od jogurtov, obaly z čokolád..? Skusala som zistit, ale tam kam som volala beru len plechovky.. Vopred dakujem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *